Revizaun ba protokolu ” Biosafety and Biosecurity”

Fotografia husi atividade balun neebe halao iha LNS semana ida nee. Aleinde halao servisu rutina; tekniku sira mos halo revizaun ba protokolu ” Biosafety and Biosecurity”, inklui identifika riskus hirak neebe bele hamosu asidenti wainhira presta servisu diagnostiku ho amostras hirak neebe infeksiozu.