DIRESAUN ADMINISTRASAUN

Diresaun administrasaun fahe ba unidade lima mak hanesan:


Unidade Finansa

Servisu finansa nian mak hanesan tuir mai:

 • Halo pagamentu direta
 • Pagamentu liu husi aprovizionamentu
 • Halo reconsiliasaun
 • Kria receitas
 • Asesu ba sistema Freebalance
 • Asesu ba Summary Report Freebalance
 • Asesu ba Portal Transferensia
 • Posting relatorio ezekusaun per Q
 • Halo relatoriu ezekusaun Per Q

Unidade Planeamento

Servisu planeamentu nian mak hanesan tuir mai:

 • Prepara planu kada diresaun depois bele tau ba planu annual.
 • Prepara planu aprovisionamentu
 • Costing template husi Ms. Finansa (MoF) hodi bele priense ba sistema DBFT

Unidade Logística

Servisu logística nian mak hanesan tuir mai:

 • Inventario sasan patrimoniu estadu sira.
 • Atende combustivel/mina ba karreta no motorizada sira
 • Armazen / Warehouse
 • Monitoriza no kontrola servisu manutensaun
  • Karreta no Motorizada
  • AC (Air Condition)
  • Fornesementu material eskritoriu
  • Ho servisu seluk-seluk tan

Rekursu Humanu

Servisu rekursu humanu nian mak hanesan tuir mai:

 • Prepara absensia ba funsionariu sira
 • Rekapitulasaun absensia funsionariu sira
 • Kontrola overtime funsionariu sira
 • Kontrola funsionariu sira nia eskalaun, grau no salariu sira
 • Prepara kontratu ba funsionariu ida-idak
 • Prepara mapamentu Laboratóriu Nasional nian

Unidade IT

Servisu IT nian mak hanesan tuir mai:

 • Halo manutensaun kada fulan tolu ba ekipamentu sira hanesan, Komputador, Laptop, Printer no sasan elektronika sira sleuk.
 • Monitoriza ka kontrola CCTV LNS nian
 • Halo espesifikasaun ba ekipamentu sira ne’ebe mak husi parte LNS atu sosa
 • Prepara planu annual ba LNS nian liu-liu iha area IT nian
 • Kordena agencia governu nian (TIC TIMOR I.P) hodi fornese sira nia services hanesan Email Official no Website no sei kontinua servisu hamutuk iha futuru