DIRESAUN KUALIDADE KONTROLU / QUALITY CONTROL (QC)

DIRESAUN KUALIDADE KONTROLU FAHE BA UNIDADE RUA:
 1. Unidade Tuberculous (TB)
  Halo teste/servisu sira ne’ebe hare liu ba moras hanesan Tubercolous.
 2. Unidade Malaria
  Halo servisu sira ne’ebe hare liu ba moras hanesan Malaria.
  Diresaun kualidade kontrolu rasik iha nia servisu hanesan:
  1. Halo monitorizasaun no supervisaun servisu tékniku Laboratório Munisipiu no sentru saúde (CHC).
  2. Monitorizasaun no kontrola ekipamentu sira hanesan mákina halo teste ba moras sira no mos reagentes.

Follow us